สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายการ ระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด

...........................................................................................................................................................................................................................................

   ใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Systems Biology Training Course ครั้งที่1/2564 The impact of standards and regulation on innovations: ISO 15189: 2012, ISO 15190: 2003 และ ISO 19011 : 2018 2021-04-23
.....................................................