สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายการ Knowledge Management (KM) ทั้งหมด

...........................................................................................................................................................................................................................................

   สัมมนาฮาเฮ KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ครั้งที่ 2/2564 คุยกันสบายๆ เชิญรุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้อง ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง ข้อคิด ข้อเตือนใจ ในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์สนุกสนาน เรื่อง ถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้อง บรรยายโดย ดร.จิตติ จันทร์แสง 2021-10-18
.....................................................
   "สัมมนาฮาเฮ KM ครั้งที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง "เรื่องเล่าเร้าพลัง เล่าประสบการณ์ในการทำงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้โอกาสได้ฝึกฝนและแสดงศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้แ2021-10-18
.....................................................
   การพัฒนา การจัดทำแผนการจัดการความรู้หน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จในด้านการพัฒนานวัตกรรมและองค์การสู่ความเป็นเลิศ มีสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์แ2021-10-18
.....................................................
   สัมมนาฮาเฮ KM กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ "เรื่องเล่าเร้าพลัง ประสบการณ์ในการทำงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" ครั้งที่ 1/25642021-04-23
.....................................................