สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ยุทธศาสตร์การวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ :2019-12-09

กรอบการวิจัยและพัฒนามุ่งเป้า

https://drive.google.com/open?id=1ZBJy03fB1oAlzs2nDU-UvoEomSqGwMcp

 

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

https://drive.google.com/open?id=19h1D8wRJ0uvA9jAkurXpcY4e2C2OwE3E

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

https://drive.google.com/open?id=1jvrqxyv3mMFrbse2GqXziL9NcSGw-XKp