สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ประวัติความเป็นมา

วันที่ :2019-12-09

จัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เพื่อให้การบริหารวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงเห็นควรจัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ขึ้น

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

๑. ให้จัดตั้งสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น ๒ อาคาร ๓ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี

๒. ให้สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

   ๒.๑ ให้คำปรึกษาด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกอง และบุคลากรอื่นๆ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

   ๒.๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อผู้บริหารระดับสูงของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ๒.๓ เป็นผู้จัดการ การจัดการความรู้ในภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ๒.๔ เป็นแหล่งข้อมูลผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาต่างๆ

   ๒.๕ ดำเนินงานพัฒนาระบบและกระบวนการจัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบริหารจัดการด้านบรรณาธิการ

   ๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. ด้านบริหารจัดการ

   ๓.๑ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ในสาขาต่างๆ ปฏิบัติงานในสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และขึ้นตรงต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ๓.๒ ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ ๑ ท่าน เป็นหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

   ๓.๓ ให้สำนักงานเลขานุการกรมสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และให้ยกเลิกคำสั่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๖๔๘/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดตั้งสำนักจัดการความรู้และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การแพทย์