สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2562

วันที่ :2020-05-04

-  สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1/2562 

  บรรยาย เรื่อง แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยา

  โดย นางเพ็ญศรี รอดมา

  https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/index.php?r=doc/detail&id=104

  สามารถรับฟังสัมมนาย้อนหลังได้ที่ 

  https://www.youtube.com/watch?v=HScYo4cqrik

 

- สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2/2562 

  บรรยาย เรื่อง แนวทางการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ด้านเคมี

 โดย กนกพร อธิสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

  https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/filemanager/201901/121_20190107153540.pdf 

  ผู้สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

  https://www.youtube.com/watch?v=U2hqiDLG0Z0  

 

- สัมมนาวิชาการครั้งที่ 3/2562 

 สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ ๓ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เรื่อง การเขียนบทความด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อการตีพิมพ์

 โดย นางวิชชุดา จริยะพันธ์

 สามารถ download เอกสารได้ที่

 https://dmsccloud.dmsc.moph.go.th/dmscqrcode/filemanager/201903/147_20190306095238.pdf 

 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ 

 http://www3.dmsc.moph.go.th/s/bc77f

 

- สัมมนาวิชาการครั้งที่ 4/2562

 บรรยาย เรื่อง กัญชาทางการแพทย์

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

 เรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์”

 โดย ภญ. ศรัณยา ชวนิชย์ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 https://drive.google.com/open?id=13G98TnZHZ-LDoh8rNGaDyc-XxAWTm7in 
 

 เรื่อง “กัญชาทางรอดของมะเร็ง?” 

 โดย เรืออากาศเอกสมชาย ธนะสิทธิชัย รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ 

 กำลังขอเอกสารเผยแพร่
 

  เรื่อง “การศึกษาวิจัยพืชกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์”

  โดย ดร.ภญ.ประภัสสร ทิพย์รัตน์ เภสัชกรชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่

  https://drive.google.com/open?id=1lIYPja9cXLBUB3kz9XDcgKyrKfXYRKS5

  สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่นี่ 

  https://www.youtube.com/watch?v=VNxhQKKLWm8

 

- สัมมนาวิชาการครั้งที่ 5/2562

 บรรยาย เรื่อง เทโลเมียร์

 https://drive.google.com/open?id=1Fhu9aAZ-Uo_oXtTyDioYmQfp1fBVrkB3

 

- สัมมนาวิชาการครั้งที่ 6/2562

 บรรยาย เรื่อง “โรคทางพันธุกรรม : อนาคตและความหวังของการรักษา”

 โดย นพ.สมชาย แสงกิจพร รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ศ.นพ. สุรเดช หงส์อิง หัวหน้าโครงการโรคมะเร็งในเด็กและอาจารย์แพทย์สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา และกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 https://drive.google.com/open?id=1L3gH5sWPs32MoJYSTZmLXm3lf4YivLY9