สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายงานประจำปี 2563 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ :2020-12-31

 

  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 มีข้อมูลประกอบด้วย

ผลการดำเนินงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนการปฏิบัติราชการ ผลสำเร็จตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

รายงานผลด้านงบประมาณและเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และบุคคลภายใน

และภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่bit.ly/รายงานประจำปี2563