สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่6

วันที่ :2021-05-06

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 6 DMSc Smart lncubator & Accelerator รูปแบบ online Application Zoom และ Facebook Live

ช่วงเช้า บรรยาย เรื่อง DMSc Smart Inc. Progress Report โดย ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) และ ฝึกปฏิบัติ Workshop 3 : DMSc Smart Inc. Monitoring & Evaluation ครั้งที่ 1 (ต่อ) การรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์